Oops! Vyskytla sa neznáma chyba


Ospravedlňujeme sa, ale vyskytla sa neznáma chyba. Stihanite si stránku znovu alebo skúste to neskôr.

Odhlásenie


Určite sa chcete odhlásiť z účtu?

 1.  Dôležité údaje firmy:

  • Názov firmy: Somogyi Elektronic Trade Kft.
  • Sídlo, poštová adresa: H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
  • E-mail: webaruhaz@somogyi.hu
  • Telefónne číslo: +36 96 512-520
  • Telefax: +36 96 512-517
  • Podnikateľský subjekt je zapísaný v: Győri Törvényszék Cégbírósága 08-09-002824
  • daňové číslo: 10229095-2-08
  • server webovej stránky prevádzkuje: ZNET Telekom Zrt. (sídlo: 8866 Becsehely, Kossuth út 55., e-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu)
 2.  Zastúpenie - Slovensko

  • Názov firmy: Somogyi Elektronic Slovensko, s.r.o.
  • Sídlo, poštová adresa: 945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77
  • E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk
  • Telefónne číslo: +421/0/35 790 24 00
  • Telefax: +421/0/35 790 24 42
  • IČO: 36 565 385
  • IČ DPH: SK2021894732
  • podnikateľský subjekt je zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 15352/N
  • dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj. Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.
 3.  Dodacie a platobné podmienky

  1.  Prepravné a balné

   Dodávka tovaru je zabezpečená pomocou zásielkovej spoločnosti. Kuriér UPS doručí balíky na zadanú adresu v pracovných dňoch 24-48 hodín po odovzdaní objednávky.

   Informácie o fakturácií:
   Miestom vystavenia faktúr objednávok je Maďarská republika a faktúry sú vystavené podľa zákona o účtovníctve MR.

   Prepravné a balné:

   • Pri objednávke do 49,99 EUR prepravné a balné: 5,- EUR.
   • Nad hodnotou objednávky 50,- EUR balenie a preprava je zadarmo.
  2.  Spôsob platby

   • Keď si vyberiete dodávku pomocou zásielkovej spoločnosti na dobierku, tak celú sumu zaplatíte priamo kuriérovi UPS, ktorý po prebratí platby Vám odovzdá balík s objednanými výrobkami.
  3.  Doručovanie

   Doručovanie prebieha na celom území Slovenska v pracovných dňoch medzi 8-17 h. Potvrdenie objednávky Vám pošleme e-mailom.

   V prípade, že kuriér nevie doručiť balík, zásielková spoločnosť sa pokúsi doručiť balík ešte raz nasledujúci pracovný deň, bez poplatku.

   Reklamáciu ohľadom obsahu balíka prijímame výlučne vtedy, keď v prípade nedostatku alebo poškodenia tovaru je vyplnený v prítomnosti kuriéra zápisnica alebo reklamačný protokol (môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky).

  4.  Zmluvný partner zásielkovej služby

   Slovak Parcel Service s.r.o.
   Senecká cesta 1
   900 28 Ivanka pri Dunaji 

 4.  Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy  a poskytnutí služby, na základe Občianskeho zákonníka V. odseku 8:1§ (1) bod 3. z roku 2013 Maďarskej republiky. Uvedená lehota slúži na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

  Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

  Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá objednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o závady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

  V prípade odstúpenia od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže naša spoločnosť účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

  Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí podať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na e-mailovú adresu somogyislovensko@somogyi.sk alebo na telefónom čísle +421/0/35 7902400 ešte pred podaním balíka. Tovar je potrebné odoslať spoločne s odstúpením od zmluvy. Do zásielky k tovaru je potrebné pridať sprievodný list (ten môže byť zhodný s odstúpením od kúpnej zmluvy zaslaným napr. e-mailom) a kópiu faktúry. Odporúčame zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte, prosím, zásielku na dobierku. Takéto zásielky nebudú prevzaté. Hodnotu vráteného tovaru uhradíme v priebehu 30 dní.  

  Povinnosti kupujúceho

  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Povinnosti predávajúceho

  Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 5.  Záruka

  Naša spoločnosť zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Uzavretie zmluvy má dokázať kupujúci. Keď kupujúci predloží faktúru alebo potvrdenie o zaplatení tovaru, tak uzavretie zmluvy je dokázané. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v písomnej forme.

  Na výrobky sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

  Výrobok sa považuje za chybný vtedy, keď sa nedá použiť na svoj účel.

  V prípade uplatnenia reklamácie tovaru v záručnej dobe je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať našu spoločnosť. Reklamácie uplatňuje kupujúci vždy písomnou formou, predložením dokladu o kúpe tovaru. Za škody spôsobené oneskoreným zahlásením chyby na výrobku nesie zodpovednosť kupujúci. Po uplynutí dvojročnej záručnej lehoty reklamáciu už nie je možné uplatniť.

  Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
  Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
  Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacov odo dňa prevzatia, môže kupujúci reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežnými opotrebovaním výrobku.

  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci závisia od druhu a povahy vady veci. Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

  Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

  Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • ak výrobok nebol inštalovaný odbornou osobou,
  • ak výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie,
  • ak chyba vznikla neoprávneným zásahom do výrobku alebo mechanickým poškodením,
  • ak bol výrobok poškodený neodvratnou udalosťou, napr. živelná pohroma, požiar a pod.
  • ak bol výrobok poškodený statickou elektrinou alebo kolísaním napätia v elektrickej sieti.

  Všetky Vaše otázky, pripomienky a reklamácie adresujte, faxujte, resp. telefonujte na nižšie uvedené kontakty.

  Reklamačný poriadok našej firmy je v súlade so zákonom z roku 2013., zákon V., nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.) Maďarskej republiky.

 6.  Kontaktné údaje

  1.  

   Sťažnosť

   Ohľadom informácií o produktoch alebo činnosti Somogyi Elektronic Trade Kft. sa na nás obráťte, respektíve Vaše podnety, námietky, sťažnosti, otázky očakávame prostredníctvom e-mailu, poštou, faxom alebo telefonicky od pondelka do štvrtka od 8.00 do 17.00, v piatok od 8.00 do 16.00:

   Telefonicky:

   S otázkami ohľadom financií alebo faktúr:
   035/ 790 24 00

   S technickými otázkami, v prípade problému:
   035/ 790 24 00

   Ohľadom reklamácií:
   035/ 790 24 00

   Osobne:

   945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77
   od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 13.30

   Poštou:

   945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77

   Na našej webovej stránke:

   Po prihlásení sa na našu webovú stránku máte možnosť poslať podnety, námietky, otázky vo forme elektronickej správy.

   Elektronickou poštou:

   somogyislovensko@somogyi.sk

  2.  

   Kniha prianí a sťažností

   Vaše postrehy, nápady, či konkrétne a vecné pripomienky môžete vyjadriť aj prostredníctvom knihy prianí a sťažností. Napíšte nám, ako ste boli spokojný alebo v čom by sme sa mali zlepšiť. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.

  3.  

   Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

   Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu: 

   1.  

    Sťažnosť na úradoch pre ochranu spotrebiteľa

    Kupujúci má právo obrátiť sa na úrady pre ochranu spotrebiteľa, Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

   2.  

    Spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov (mediátor)

    Do kompetencie spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov patrí mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov v súvislosti s kvalitou, bezpečnosťou produktov a služieb, s aplikáciou predpisov o zhode výrobkov, respektíve s uzavretím zmlúv a ich plnením. Cieľom spoločnosti pre ochranu spotrebiteľa je zabezpečiť dohodu medzi spornými stranami, alebo v prípade neúspechu tejto snahy, vydať rozhodnutie na rýchle, jednoduché, účinné a šetrné zabezpečenie spotrebiteľských práv. Poskytuje poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľov.

    Kupujúci sa môže obrátiť na príslušnú spoločnosť podľa bydliska, alebo v prípade neexistencie takejto spoločnosti v oblasti, na spoločnosť podľa sídla našej spoločnosti, a to na Békéltető Testület pri Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Môžete tu žiadať o mimosúdne, mierové riešenie spotrebiteľských sporov.

    Kontakt na Békéltető Testület pri Győr-Moson-Sopron Megyei KIK:
    Adresa:  9021 Győr, Szent István út 10/a.
    Tel: 96/520-217
    Fax: 96/520-218
    E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013/EU spotrebiteľ a obchodník s miestom pobytu v Európskej Únii môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

    Spotrebiteľský spor, ktorý vznikne na základe on-line kúpnopredajnej zmluvy a ktorý presahuje hranice Maďarskej republiky, môže riešiť výlučne Budapesti Békéltető Testület.

    Kontakty na Budapesti Békéltető Testület:
    Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
    Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.
    Tel: 1/488 2186
    Fax: 1/488 2131
    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   3.  

    Súdne konanie

    Spotrebitelia majú aj naďalej možnosť riešiť spor v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa Občianskeho zákonníka z roku 2013., zákon č. V., respektíve podľa nariadenia III. z roku 1952. Maďarskej republiky.

loading...